Arval Background

Privacy

Content

GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING ARVAL

Datum laatste aanpassing: februari 2022
 

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Arval en de Paribas Group[1], die in dat kader sterke principes hebben aangenomen in haar Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens.

Deze Arval Gegevensbeschermingsverklaring voorziet u (zoals nader gedefinieerd in hoofdstuk 2) van heldere en gedetailleerde informatie met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens door Belgium N.V./S.A., Ikaroslaan 99, 1930, Zaventem, RPM Brussels, BTW/TVA 0436.781.102  (“wij of “we”).

Als verwerkingsverantwoordelijke staan we in voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot onze activiteiten. Deze Arval Gegevensbeschermingsverklaring is bedoeld om u te informeren over welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, waarom we die gegevens gebruiken, hoelang we ze bewaren, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Wanneer u een  specifiek product of specifieke dienst van Arval aanvraagt, kunt u indien nodig aanvullende informatie verkrijgen.

In deze Arval Gegevensbeschermingsverklaring hebben onderstaande termen de volgende betekenis:

 • Voertuig(en): betreft alle types van voertuigen die door Arval worden geleast (bijvoorbeeld auto's, motorfietsen, fietsen en scooters, al dan niet elektrisch)
 • Motorvoertuig(en): betreft specifiek auto's en motorfietsen, met een verbrandingsmotor en/of elektrisch, met uitzondering van fietsen en scooters.

1.    WELKE VAN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WE?

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens, oftewel elke informatie die u identificeert of ons in staat stelt u te identificeren, voor zover dat noodzakelijk is binnen het raamwerk van het leveren van onze producten en diensten zoals mobiliteitsproducten en –diensten (zakelijke autoleasing, wagenparkmanagement, private autoleasing) en om een hoge kwaliteit van onze gepersonaliseerde producten, diensten en mobiliteitsoplossingen te bereiken. 

Afhankelijk van, onder andere,  de categorie waarin u als betrokkene valt en het type van producten, diensten of mobiliteitsoplossingen die wij aan u of uw bedrijf leveren, direct of indirect, kunnen wij diverse types van persoonsgegevens over u verzamelen, inclusief: 

 • identificatiegegevens (bijvoorbeeld volledige naam, identiteitsbewijs (bijvoorbeeld identiteitskaart, paspoortinformatie, rijbewijs, enz.), nationaliteit, geboorteplaats en –datum, geslacht, foto, IP-adres);
 • contactgegevens (bijvoorbeeld. Postadres, e-mailadres en telefoonnummer)
 • gezinssituatie en familieomstandigheden (bijvoorbeeld burgerlijke staat, aantal en leeftijd van kinderen, woonplaats);
 • economische, financiële en belastinginformatie (bijvoorbeeld BTW-nummer, fiscale status, inkomen en andere omzetten, waarde van uw bezittingen);
 • opleiding en werkgeversinformatie (bijvoorbeeld opleidingsniveau, werkzaamheden, naam van de werkgever, locatie);
 • bank en financiële informatie (bijvoorbeeld bankrekeninggegevens, beleggersprofiel, kredietgeschiedenis, betalingsproblemen);
 • transactiegegevens (inclusief de volledige namen van de begunstigden, adres en details inclusief communicatie aangaande bankoverboekingen van de onderliggende transactie);
 • gegevens met betrekking tot het leasecontract van het Voertuig en het betreffende Voertuig (bijvoorbeeld klantidentificatienummer, contractnummer, voertuigidentificatienummer, kenteken van het Voertuig);
 • gegevens met betrekking tot verzekeringscontracten en aanverwante vorderingen (bijvoorbeeld schadeverleden, inclusief reparaties en betaalde compensaties, aansprakelijkheidsbeoordeling, expertise- en evaluatierappoorten, identificatie van slachtoffers en verwondingen);
 • gegevens met betrekking tot uw gewoontes en voorkeuren, bijvoorbeeld: 
  • gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van onze producten, diensten en mobiliteitsoplossingen;
  • gegevens die betrekking hebben op de verdeling tussen professioneel- en privégebruik;
 • gegevens van uw contact met ons: (bijvoorbeeld onze vestigingen, onze internetwebsites, onze apps, onze social media pagina's (verbindings- en volggegevens zoals cookies, verbinding met online services, IP-adres), meetings, gesprekken, chats, e-mail, interviews en telefoongesprekken
 • videobewaking (ook CCTV) en geolocatie-gegevens (bijvoorbeeld voor het vinden van een locatie van de dichtstbijzijnde vestiging of dienstverleners voor u of waarmee het mogelijk wordt specifieke diensten, zoals autodelen, mogelijk te maken);
 • Informatie over uw apparaat (IP-adres, technische specificaties en unieke identificatiegegevens); 
 • Inloggegevens die gebruikt worden om met de website en apps van Arval en BNP Paribas verbinding te krijgen.

Bovendien verwerken wij gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en misdrijven met betrekking tot boetes voor verkeersovertredingen in het kader van de dienst "Boetebeheer" voor zover wettelijk toegestaan.

We vragen nooit naar andere gevoelige persoonsgegevens zoals betrekking hebbende op uw raciale of etnische afkomst, politieke overtuiging, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, genetische gegevens of gegevens over uw seksuele geaardheid, tenzij dit wettelijk verplicht is.
 

2.    AAN WIE IS DEZE VERKLARING GERICHT EN VAN WIE VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen gegevens direct van u als klant, prospect, medewerker van klanten of prospects, (als u contact met ons opneemt, ons bezoekt, onze website of onze apps, van onze producten en diensten gebruik maakt, deelneemt aan een onderzoek of één van onze evenementen) maar ook indirect met betrekking tot anderen. Wij verzamelen dus informatie over personen die geen directe relatie met ons hebben, maar wel met u, klant of prospect, zoals uw: 

 • familieleden van berijders;
 • borgstellers;
 • begunstigden van uw betalingstransacties; 
 • begunstigden van uw verzekeringscontracten of polissen en fondsen;
 • uiteindelijke belanghebbenden;
 • aandeelhouders;
 • vertegenwoordigers van een juridische entiteit;
 • personeelsleden van een dienstverlener en handelspartners.

Als u ons persoonsgegevens verstrekt van anderen zoals degenen hierboven opgesomd, vergeet hen dan niet te informeren over het feit dat wij hun persoonsgegevens verwerken en hen te verwijzen naar deze gegevensbeschermingsverklaring. 

Om onze database te controleren of te verrijken, kunnen we ook persoonsgegevens verkrijgen van:

 • andere entiteiten van BNP Paribas; 
 • onze klanten (bedrijven of personen);
 • onze zakenpartners (inclusief fabrikanten);
 • betalingsinitiatiedienstverleners en -aggregatoren (leveranciers van rekeninginformatiediensten); 
 • derden, zoals kredietinformatiebureaus en fraudepreventiebureaus of gegevensmakelaars, die ervoor moeten zorgen dat zij de relevante informatie op een wettige manier verzamelen;
 • publicaties / databanken die door officiële autoriteiten of derden ter beschikking worden gesteld (bijvoorbeeld het Franse staatsblad, databanken die door financiële toezichthoudende autoriteiten worden geëxploiteerd); 
 • websites / sociale mediapagina's van rechtspersonen of professionele klanten die door u openbaar gemaakte informatie bevatten (bijvoorbeeld uw eigen website of sociale media); 
 • openbare informatie zoals informatie uit de pers.
   

3.    WAAROM EN OP WELKE GROND GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS? 

3.1.    Indien u een medewerker of vertegenwoordiger van één van onze zakelijke klanten of prospects bent (al naar gelang het geval)

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken voor, onder andere, de volgende doeleinden (niettegenstaande ander gebruik zoals beschreven in paragraaf 3.3 hierna): 

- Om ons gerechtvaardigd belang te behartigen

 • Voor wagenparkmanagement en aanverwante diensten: wij kunnen persoonsgegevens verwerken om u diensten te verlenen in verband met de voorbereiding, de levering or het gebruik en het beheer van voertuigen, met inbegrip van: 
  • voor het configureren en offreren van uw Voertuig;
  • voor het afleveren van uw Voertuig op de door u gewenste locatie, eventueel met apparatuur voor het opladen van elektrische voertuigen in samenwerking met geselecteerde aanbieders;
  • voor terugroepacties van fabrikanten in geval van een defect;
  • voor reparatie, onderhoud en banden;
  • voor hulpverlening en verzekeringsdoeleinden;
  • voor hulp in geval van pech langs de weg;
 • Voor brandstofkaarten, mobiliteitskaarten en tolgelden. Wij kunnen persoonsgegevens verwerken om u te voorzien van een brandstofkaart (om uw brandstof te betalen), mobiliteitskaarten (om u te voorzien van multi-mobiliteitsoplossingen)
 • Voor rijtraining. Wij kunnen persoonsgegevens verwerken om u bewust te maken van de impact van uw rijgedrag op het milieu of om uw veiligheid op de weg te verbeteren;
 • Voor het beheren van verkeers- en parkeerboetes en overtredingen met betrekking tot het gebruik van het Voertuig in het kader van de dienst "Boetebeheer", voor zover wettelijk toegestaan;
 • Om het account van onze klant te beheren. Wij kunnen persoonsgegevens verwerken om de accounts van onze klanten te beheren, om de contractuele relatie met onze zakelijke klanten waarvan u een medewerker bent te beheren of om u op de hoogte te houden van de ontwikkeling van onze diensten;
 • Voor klantenrapportage. We kunnen persoonsgegevens verwerken om u te voorzien van diensten voor wagenparkbeheer met betrekking tot de gewoontes van de voertuigen (afgelegde kilometers, brandstof- of alternatief energieverbruik, ...);
 • Om u toegang te geven tot ons digitale platform. Wij kunnen persoonsgegevens verwerken wanneer u onze digitale platforms voor verschillende doeleinden gebruikt (bijvoorbeeld om uw persoonlijke informatie of gegevens met betrekking tot voertuigen te beheren of om toegang te krijgen tot reisinformatie);
 • Om de oplossing van geschillen te beheren en u bij te staan bij het beantwoorden van uw verzoeken en klachten;
 • Voor het verlenen van toegang tot de gebouwen en activa van Arval. Wij kunnen persoonsgegevens verwerken wanneer u ons in onze gebouwen bezoekt om een passende toegangs- en veiligheidscontrole uit te voeren;
 • Om met u te communiceren. Wij kunnen persoonsgegevens verwerken wanneer u contact met ons wilt opnemen, wanneer u ons om informatie over ons bedrijf of onze diensten vraagt of wanneer het contract moet worden bijgewerkt;
 • Voor het afhandelen van facturatie, betalingen en invordering;
 • Voor het afhandelen van onenigheden voorafgaandelijke aan een geschil, en geschillen;
 • Voor het uitvoeren van enquêtes (b.v. om onze diensten, producten en mobiliteitsoplossingen te verbeteren door uw feedback te vragen en uw tevredenheid te meten).

3.2.    Indien u een Private Lease-prospect of -klant bent

Wij kunnen persoonsgegevens onder meer verwerken voor de volgende doeleinden (niettegenstaande ander gebruik zoals beschreven in paragraaf 3.3 hieronder).

- Het afsluiten van een contract of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een contract met u wordt afgesloten

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze contracten af te sluiten en uit te voeren en om onze relatie met u te beheren, met inbegrip van: 

 • de bepaling van uw kredietrisicoscore en uw terugbetalingscapaciteit; 
 • de evaluatie (bijvoorbeeld op basis van uw kredietrisicoscore) of we u een product of dienst kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden (inclusief prijs);
 • hulp bij het beantwoorden van uw verzoeken;
 • de voorziening van producten, diensten, specifieke installaties (zoals een EV-laadstation) of mobiliteitsoplossingen;
 • het beheren van uitstaande schulden;
 • het aangaan van een contract met u. Wij kunnen persoonsgegevens verwerken om u als nieuwe klant te registreren, een contract af te sluiten en met u uit te voeren;
 • het afhandelen van facturatie, betalingen en invordering;
 • het uitvoeren van enquêtes. We kunnen persoonsgegevens verwerken wanneer we u een enquête sturen om onze diensten en producten te verbeteren door uw feedback te vragen en uw tevredenheid te meten;
 • wagenparkbeheer en aanverwante diensten. Wij kunnen persoonsgegevens verwerken om u diensten te verlenen die verband houden met de voorbereiding, de levering of het gebruik en het beheer van Voertuigen: 
  • voor het configureren en offreren van uw Voertuig;
  • voor het afleveren van uw Voertuig op de door u gewenste locatie, eventueel met apparatuur voor het opladen van elektrische voertuigen in samenwerking met geselecteerde aanbieders;
  • voor terugroepacties van fabrikanten in geval een defect;
  • voor reparatie, onderhoud en banden;
  • voor het beheer van ongevallen;
  • voor hulp in geval van pech langs de weg;
  • voor aanvullende diensten naar eigen keuze;
 • brandstofpassen, mobiliteitskaarten en tolgelden. Wij kunnen persoonsgegevens verwerken om u te voorzien van een brandstofpas (om uw brandstof te betalen) en mobiliteitskaarten (om uw elektrisch Voertuig op te laden); 
 • rijopleidingen. Wij kunnen persoonsgegevens verwerken om u bewust te maken van de impact van uw rijgedrag op het milieu of om uw veiligheid op de weg te verbeteren;
 • het beheren van verkeers- en parkeerboetes en overtredingen met betrekking tot het gebruik van het Voertuig in het kader van de dienst "Boetebeheer", voor zover wettelijk toegestaan;
 • het verlenen van toegang tot onze digitale platformen. We kunnen persoonsgegevens voor verschillende doeleinden verwerken wanneer u onze digitale platforms gebruikt (bijvoorbeeld om uw persoonlijke informatie of gegevens met betrekking tot voertuigen te beheren of om toegang te krijgen tot reisinformatie); 
 • het beheren van de oplossing van geschillen en u bij te staan en uw verzoeken en klachten te beantwoorden; 
 • Voor het afhandelen van onenigheden voorafgaandelijke aan een geschil, en geschillen;
 • het verlenen van toegang tot de gebouwen en activa van Arval. Wij kunnen persoonsgegevens verwerken wanneer u ons in onze gebouwen bezoekt om een passende toegangs- en veiligheidscontrole uit te voeren; 
 • communicatie. Wij kunnen persoonsgegevens verwerken wanneer u contact met ons wilt opnemen, wanneer u ons om informatie over ons bedrijf of onze diensten vraagt of wanneer het contract moet worden aangepast; 
 • het evalueren (bijvoorbeeld op basis van uw kredietrisicoscore) of we u een product of dienst kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden (inclusief prijs).

3.3.    Indien u ofwel (i) werknemer of wettelijk vertegenwoordiger van een klant of een prospect bent, ofwel (ii) een Private Lease-prospect of –klant bent.

a.    Om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen van onze of van de BNP Paribas Groep

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan de regelgeving, met name op bancair en financieel gebied:

 • management, beheer, preventie en opsporen van fraude;
 • de risico's (financiële-, krediet-, juridische-, compliance- of reputatierisico's, wanbetalingsrisico's, enz.) die wij en / of de BNP Paribas Groep zouden kunnen lopen, opsporen en rapporteren; 
 • vastleggen, indien nodig, van telefoongesprekken, chats, e-mail, enz.; 
 • voorkomen en opsporen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en het naleven van de regelgeving met betrekking tot sancties en embargo's via ons Know Your Customer (KYC)-proces (om u te identificeren, uw identiteit te verifiëren, uw gegevens (u of uw bedrijf, indien van toepassing) te screenen tegen sanctielijsten en het bepalen van uw profiel); 
 • verdachte orders en transacties opsporen en beheren;
 • bij te dragen aan de bestrijding van belastingfraude en te voldoen aan de fiscale controle- en meldingsverplichtingen;
 • transacties te registreren voor boekhoudkundige doeleinden;
 • informatie uit te wisselen voor fiscale doeleinden;
 • risico's met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling voorkomen, opsporen en rapporteren;
 • omkoping op te sporen en te voorkomen;
 • verschillende werkzaamheden, transacties of orders te melden of te antwoorden op een officieel verzoek van een naar behoren gemachtigde lokale of buitenlandse financiële, fiscale, administratieve, strafrechtelijke of gerechtelijke autoriteit, arbiters of bemiddelaars, wetshandhavingsinstanties, staatsagentschappen of overheidsorganen.

b.    Om ons gerechtvaardigd belang te behartigen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens, inclusief uw transactiegegevens, voor: 

 • Risicomanagement-doeleinde: 
  • bewijs van transacties, inclusief elektronisch bewijs;
  • management, beheer, preventie en opsporing van fraude; ; met inbegrip van het opstellen van een fraudelijst en het opnemen van een fraudeur in een dergelijke lijst;
  • controle van transacties om die transacties te identificeren die afwijken van de normale routine; 
  • invordering van schulden;
  • het instellen van rechtsvorderingen en het voeren van verweer in geval van juridische geschillen;
  • ontwikkeling van individuele statistische modellen om uw kredietwaardigheid te helpen bepalen; 
  • raadpleging en uitwisseling van gegevens met kredietagentschappen om kredietrisico's te identificeren.
 • Personalisatie van ons aanbod aan u en dat van andere entiteiten van BNP Paribas om:
  • de kwaliteit van onze producten, diensten of mobiliteitsoplossingen te verbeteren;
  • producten, diensten of mobiliteitsoplossingen te adverteren die passen bij uw situatie en profiel;
  • uw voorkeuren en behoeften af te leiden om u een gepersonaliseerd commercieel aanbod te doen;
  • u enkele suggesties te doen om bij te dragen tot de vermindering van de uitstoot van CO2 of andere vervuilende stoffen, alsook tot de mogelijkheden om de kosten te verlagen;
 • Deze personalisatie kan worden bereikt door: 
  • het segmenteren van onze prospects en klanten;
  • het analyseren van uw gewoontes en voorkeuren in onze verschillende communicatiekanalen (bezoeken aan onze filialen, e-mails of berichten, bezoeken aan onze website, enz.);
  • het delen van uw gegevens met een andere entiteit van BNP Paribas, met name als u klant bent - of wordt - van die andere entiteit in het bijzonder om het wervingsproces te versnellen;
  • het matchen van de producten of diensten die u al afneemt of gebruikt met andere gegevens die wij over u hebben;
  • het overwegen van gemeenschappelijke kenmerken of gedragingen van huidige klanten, en het zoeken naar andere personen die dezelfde kenmerken delen voor beoogde doeleinden.
 • Research & Development (R&D) en analyses bestaan uit het vaststellen van individuele statistische / voorspellende modellen om:
  • onze operationele processen te optimaliseren en te automatiseren (bijvoorbeeld: het creëren van FAQ-chatbot);
  • producten, diensten of mobiliteitsoplossingen aan te bieden die het best voldoen aan uw behoeften of uw eigen belang als klant en/of gebruiker beschermen
  • de distributie, inhoud en prijs van producten, diensten en mobiliteitsoplossingen aan te passen aan uw profiel en aan uw interesse als klant en / of gebruiker;
  • nieuwe aanbiedingen te creëren;
  • het voorkomen van mogelijke beveiligingsstoringen, het verbeteren van de klantauthenticatie en het beheer van de toegangsrechten; 
  • het beveiligingsbeheer te verbeteren;
  • het verbeteren van het risico- en compliance-beheer;
  • het beheer, de preventie en de opsporing van fraude te verbeteren;
  • de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te versterken.
 • Beveiligingsredenen en prestaties van IT-systemen, waaronder:
  • beheer van IT, met inbegrip van infrastructuurbeheer (bijvoorbeeld gedeelde platforms), bedrijfscontinuïteit en veiligheid (bijvoorbeeld internetgebruikersauthenticatie);
  • het voorkomen van persoonlijk letsel en schade aan personen en goederen (bijvoorbeeld videobescherming).
 • Meer in het algemeen:
  • u te informeren over onze producten, diensten en mobiliteitsoplossingen;
  • het uitvoeren van financiële verrichtingen zoals de schuldportefeuille van verkoop, securitisatie, financiering of de herfinanciering van de BNP Paribas Groep;
  • het organiseren van wedstrijden en spelen, prijscompetities, loterijen of andere promotionele activiteiten;
  • het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken en opiniepeilingen onder klanten en berijders;
  • de efficiëntie van de processen verbeteren (onze medewerkers opleiden door telefoongesprekken in onze callcenters op te nemen en ons belscenario te verbeteren);
  • procesautomatisering van onze processen te implementeren, zoals het testen van applicaties, het automatisch vullen van klachtenbehandeling, enz. 

In ieder geval blijft ons gerechtvaardigd belang proportioneel en controleren we aan de hand van een afweging (‘balancing test’) of uw belangen of fundamentele rechten behouden blijven. 

c.    Om uw keuze te respecteren als we uw toestemming hebben gevraagd voor een specifieke verwerking

Voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens zullen wij u specifieke informatie geven en u verzoeken om toestemming te geven voor een dergelijke verwerking. U kunt te allen tijde verzoeken om uw toestemming in te trekken. 

 

4.    MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

a.    Delen van informatie binnen de BNP Paribas Groep

Wij maken deel uit van de BNP Paribas Groep, een geïntegreerde bankverzekeringsgroep, dat wil zeggen een groep bedrijven die wereldwijd nauw samenwerkt bij het creëren en distribueren van diverse bank-, financiële en leasingoplossingen, mobiliteitsoplossingen, verzekeringsdiensten en -producten. 

Wij delen persoonsgegevens via de BNP Paribas Groep voor commerciële en efficiëntiebehoeften zoals: 

 • op basis van onze wettelijke en regelgevende verplichtingen:
  • het delen van de verzamelde gegevens voor de bestrijding van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme, sancties, embargo's en voor de " Know Your Customer " procedure; 
  • risicobeheer met inbegrip van krediet- en operationele risico's (risicoclassificatie / kredietscore / etc.);
 • gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang:
  • preventie, opsporing en bestrijding van fraude;
  • R&D-activiteiten, in het bijzonder met het oog op compliance, risico's en communicatie- en marketingdoeleinden;
  • wereldwijd en consistent overzicht van onze klanten;
  • het aanbieden van het volledige gamma van producten en diensten van de Groep om u in staat te stellen ervan te profiteren;
  • het personaliseren van de inhoud van producten, diensten en / of mobiliteitsoplossingen en de prijsstelling voor de klant.


b.    Openbaarmaking van informatie buiten de BNP Paribas Groep

Om sommige van de in deze verklaring beschreven doelen te bereiken, kunnen wij uw persoonsgegevens soms bekendmaken aan:

 • dienstverleners die diensten verlenen (bijvoorbeeld IT-diensten, logistiek, drukkerijdiensten, telecommunicatie, incasso, advisering en advies, en distributie en marketing);
 • bancaire en commerciële partners, onafhankelijke agenten, tussenpersonen of makelaars, financiële instellingen, tegenpartijen, transactieregisters waarmee wij een relatie hebben indien een dergelijke overdracht nodig is om u de diensten en producten te kunnen leveren of om onze contractuele verplichtingen of transacties uit te voeren; 
 • kredietreferentiebureaus;
 • lokale of buitenlandse financiële, fiscale, administratieve, strafrechtelijke of gerechtelijke autoriteiten, arbiters of bemiddelaars, wetshandhavers, overheidsinstellingen of -organen, wij of elk lid van de BNP Paribas Groep is verplicht tot openbaarmaking op grond van:
  • hun verzoek;
  • een zaak, actie of procedure te verdedigen of te beantwoorden;
  • het naleven van regelgeving of richtlijnen van autoriteiten die op ons of een lid van de BNP Groep van toepassing zijn;
 • dienstverlener(s) (informatie over uw betaalrekening(en)) op basis van de door u aan deze derde partij verleende machtiging;
 • bepaalde gereguleerde beroepsbeoefenaren zoals advocaten, notarissen, ratingbureaus of accountants wanneer dit in specifieke omstandigheden nodig is (rechtszaken, audits, enz.), evenals aan de feitelijke of voorgestelde koper van de bedrijven of ondernemingen van de BNP Paribas Groep of onze verzekeraars;
 • uw werkgever, als u een zakelijke klant bent en als u een werknemer of vertegenwoordiger van een onderneming bent.

c.    Het delen van geaggregeerde of geanonimiseerde informatie

Wij delen geaggregeerde of geanonimiseerde informatie binnen en buiten de BNP Paribas Groep met partners zoals onderzoeksgroepen, universiteiten of adverteerders. U kunt niet worden geïdentificeerd aan de hand van deze informatie.

Uw gegevens kunnen worden geaggregeerd tot geanonimiseerde statistieken die aan professionele klanten kunnen worden aangeboden om hen te helpen bij de ontwikkeling van hun bedrijf. In dit geval worden uw persoonsgegevens nooit openbaar gemaakt en kunnen degenen die deze geanonimiseerde  statistieken ontvangen u niet identificeren. 

 

5.    INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

In geval van internationale doorgifte vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar een niet-EER-land kan de doorgifte van uw persoonsgegevens plaatsvinden. Wanneer de Europese Commissie heeft erkend dat een niet-EER-land een passend niveau van gegevensbescherming biedt, kunnen uw persoonsgegevens op deze basis worden doorgegeven.

Voor doorgifte naar niet-EER-landen waar het beschermingsniveau door de Europese Commissie niet als adequaat is erkend, zullen wij ons beroepen op een afwijking die van toepassing is op de specifieke situatie (bijvoorbeeld als de doorgifte noodzakelijk is om ons contract met u uit te voeren, zoals bij het doen van een internationale betaling) of een van de volgende waarborgen toepassen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen:
•    Standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd;
•    Bindende bedrijfsvoorschriften. 

Om een kopie van deze garanties of gegevens te verkrijgen over waar ze beschikbaar zijn, kunt u een schriftelijk verzoek indienen zoals beschreven in paragraaf 9.

6.    HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving of een andere periode met betrekking tot onze operationele eisen, zoals een goed accountbeheer, het faciliteren van klantrelatiebeheer en het reageren op juridische claims of verzoeken van regelgevende instanties. Zo worden de meeste gegevens van de klant bewaard voor de duur van de contractuele relatie en tien jaar na het einde van de contractuele relatie.

7.    WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U ZE LATEN GELDEN?

In overeenstemming met de geldende regelgeving en indien van toepassing, heeft u de volgende rechten: 

 • Om toegang te krijgen: u kunt informatie ontvangen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en een kopie van deze persoonsgegevens.
 • Om te corrigeren: wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u vragen dat deze persoonsgegevens dienovereenkomstig worden gewijzigd.
 • Wissen: u kunt eisen dat uw persoonsgegevens worden gewist, voor zover dit wettelijk is toegestaan.
 • Te beperken: u kunt verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Om bezwaar te maken: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, op grond van uw specifieke situatie. U hebt het absolute recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, met inbegrip van de profilering in verband met zulke direct marketing.
 • Intrekken van uw toestemming: wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: indien wettelijk van toepassing heeft u het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens aan u te laten retourneren of, indien technisch haalbaar, door te geven aan een derde partij.

Indien u bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u een brief of e-mail sturen naar het volgende adres: Arval Belgium N.V./S.A., DPO Office, Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, privacy@arval.be, of het Formulier voor Gegevensbescherming invullen https://www.arval.be/vragen-over-uw-privacy.

Gelieve een scan / kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen ter identificatie, indien nodig.

In overeenstemming met de geldende regelgeving heeft u, naast uw bovengenoemde rechten, ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

8.    HOE KUNT U DE WIJZIGINGEN IN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING BIJHOUDEN?

In een wereld van voortdurende technologische veranderingen is het mogelijk dat we deze gegevensbeschermingsverklaring regelmatig moeten bijwerken.

Wij nodigen u uit om de meest recente versie van deze Gegevensbeschermingsverklaring online te bekijken https://www.arval.be/privatelease/privacy en wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele materiële wijzigingen via onze website of via onze andere gebruikelijke communicatiekanalen (bijvoorbeeld op My Arval). 

9.    HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Als u vragen hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens op grond van deze Gegevensbeschermingsverklaring, kunt u contact opnemen met (i) de GDPR afdeling van Arval Belgium NV via e-mail, of via schrijven naar het volgende adres: Arval Belgium, Afdeling GDPR, Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem; of (ii) de Data Protection Officer (DPO) via e-mail of via schrijven naar het volgende adres: BNP Paribas Fortis NV, Data Protection Officer - Risk BNP Paribas, Warandeberg 3, 1000 Brussel.

Als u meer wilt weten over cookies, lees dan ons cookiebeleid. Indien u meer wenst te weten voor de beveiligingsmaatregelen die wij hebben ingevoerd, dan kan u die vragen stellen door ons een e-mail te sturen.

10.    HOE WORDT MIJN PRIVACY BESCHERMD ALS IK EEN ARVAL-CONNECTED VOERTUIG HEB?

U wordt geïnformeerd of uw Voertuig een met Arval-connected Voertuig is via een verwijzing in de optielijst in de orderbevestiging/het afleveringsdocument van uw Voertuig (ook beschikbaar op My Arval) of op de sticker met QR code op de zijruit van uw Voertuig aan de bestuurderskant. 

Wanneer uw Voertuig een door Arval-connected Voertuig is, worden bepaalde gegevens door Arval verzameld via de telematica-apparatuur die in het Voertuig is geïnstalleerd (het "Apparaat"). Arval kan deze gegevens verwerken om haar gerechtvaardigde belangen te dienen zoals beschreven in de onderstaande tabel. De doeleinden van de verwerking en de bewaartijd van de gegevens zullen de onderstaande indicaties niet overschrijden.
 

GEGEVENS

DOEL

BEWAARPERIODE

Kilometerstand aan het eind van iedere dag

Proactief voorstel tot aanpassing van het individuele huurcontract (looptijd en / of aantal kilometers)

 

Proactief onderhoud van het Voertuig (waarschuwing voor de volgende service- en / of onderhoudsbeurt van het Voertuig)

 

Detectie van wijziging van de kilometerstand van de kilometerteller

Contractperiode + 1 jaar

De volgende gepseudonymiseerde* gegevens:

 

 • Reisgegevens: Start & stop Tijdstempels, kilometerstand, type weg (stedelijk, weg, snelweg), type omgeving (dag, nacht, schemering)

 

 • Ritgebeurtenissen per rit (hard remmen, bochten nemen, snelle rijstrookverandering, snelheid, energieverspilling bij het remmen, snelle acceleratie, stationair draaien) en bijbehorende berekende scores

Onderzoek en ontwikkeling in verband met:

 

 • Consulting: Energietransitie, benchmark, correlatie tussen voorwaarden van voertuiggebruik en TCO-componenten / brandstof en andere energie of verbruiken

 

 • Verzekering: gebruiksbegrip, gesegmenteerd aanbod

 

 • Onderhoud: beheer bedrijfstijd, verbetering van operationele processen, preventief / proactief onderhoud, kostenreductie en optimalisatie van bandengebruik, kostenoptimalisatie (olie, remblokken, etc...), potentiële defecten van de accu's, waarbij voor reparaties enz. rekening wordt gehouden met het einde-contract kilometrage

 

 • Marketing: inzicht in het gebruik, gesegmenteerde mogelijkheden bieden

2 jaar

Geo-lokalisatie verzameld in real time (op basis van formele en traceerbare diefstalmelding)

Terugvinden van het gestolen Voertuig

 

GPS-gegevens worden verzameld tot de diefstalclaim is afgesloten, deze gegevens worden dan 60 dagen na de verzameling gewist.

* "Pseudonimisering": de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder gebruik te maken van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Als uw werkgever zich inschrijft op onze Arval Active Link dienst, zal uw werkgever, in zijn hoedanigheid als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, u informeren over de behandelingen die hij  in aanvulling op het bovenstaande uitvoert.