Home > PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring (de ‘voorwaarden’) is het laatst aangepast in mei 2016.

 

Deze voorwaarden zijn in het algemeen van toepassing op uw relatie met Arval naar aanleiding van uw gebruik van Arvals diensten en producten.  Daarnaast zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing op uw gebruik van en uw toegang tot de website ‘My Arval’ en de aanverwante websites (zoals arvalmobilitylink.be en arvalcarsharing.com) en bijhorende (mobiele) applicaties (de ‘websites’). Wij vragen u deze voorwaarden aandachtig te lezen. Het gebruik van de websites is immers niet mogelijk zonder voorafgaandelijke acceptatie van deze voorwaarden.

 

Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen, om in lijn te zijn met toepasselijke wet- en regelgeving en met interne procedures. Wij doen dit door de bepalingen van deze website aan te passen en de datum vermeld bovenaan deze pagina. Wij leveren de nodige inspanningen om u te informeren over significante wijzigingen via een pop-up op de websites. Toch is het mogelijk dat u niet altijd direct op de hoogte wordt gebracht van deze wijzigingen. Daarom vragen wij u deze voorwaarden regelmatig na te lezen zodat u bekend bent met updates of wijzigingen, en zeker als u gevraagd wordt opnieuw of aanvullende persoonsgegevens door te geven.

 

Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, is de betreffende bepaling niet van toepassing. Arval vervangt in een dergelijk geval de betreffende bepaling door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven integraal van toepassing.

 

Informatie over Arval

De websites worden beheerd door Arval Belgium NV. Onze contactgegevens zijn:

Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, België.

Telefoon +32 (0)2 240 01 99

info@arval.be
 

Hyperlinks – websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via de websites door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht of toegankelijk zijn. Wij raden u aan de privacy policy van de desbetreffende website te raadplegen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die u eventueel op deze manier overmaakt aan derden.

 

Persoonsgegevens en privacy

 

Algemeen

Uw privacy is belangrijk voor ons.

 

Arval is onderworpen aan de Europese regelgeving inzake verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring maakt deel uit van onze verplichting tot openheid en transparantie ten aanzien van degenen wier persoonsgegevens wij verwerken.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Arval?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Arval verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen als er een (mogelijke) klantrelatie is en van natuurlijke personen die bijvoorbeeld werknemer zijn van (mogelijke) zakelijke klanten.

Bij de toegang tot en het gebruik van de websites en gebruik van diensten en producten van Arval, zullen volgende types persoonsgegevens worden verwerkt:

 

§In het algemeen:

 

 • naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer(s); kortom, uw contactgegevens
 • uw geboortedatum
 • uw functie of functietitel bij uw werkgever evenals het departement of de afdeling waartoe u behoort (indien u over een leaseauto beschikt via uw werkgever)
 • informatie over uw rijstijl en rijgedrag (brandstofverbruik, verkeersovertredingen, bekeuringen, schadehistorie (tijdstip, plaats en omstandigheden van een ongeval of schade)
 • in het algemeen, alle data die Arval nodig heeft om u haar diensten of producten aan te bieden in het kader en naar aanleiding van de overeenkomst die Arval met u of uw werkgever heeft afgesloten.

 

§Bij gebruik van Arval Mobility Link:

 

 • registratie van reisbewegingen en / of reiskosten met openbaar vervoer of andere vervoersmodi (zoals fiets, carpoolen)
 • gegevens over uw beschikbaar mobiliteitsbudget
 • registratie van autoritten met een leaseauto, met name vertrek- en eindtijdstip van de rit evenals de adressen van vertrekpunt en eindbestemming

 

§Bij gebruik van Arval Active Link:

 

 • tijdstip, plaats en omstandigheden van een ongeval
 • technische alerts
 • informatie over uw rijstijl en rijgedrag (brandstofverbruik, verkeersveiligheid)
 • registratie van autoritten met een leaseauto, met name reistijd en afgelegde kilometers
 • vertrek- en eindtijdstip van de rit evenals de adressen van vertrekpunt en eindbestemming (in de module Arval Active Journey)
 • statistische analyse over professionele autoritten (in de module Arval Active Journey)
 • real-time gps-positie bij een als professioneel gekwalificeerde rit (in de module Arval Active Routing)

 

§Bij gebruik van Arval Car Sharing:

 

 • registratie van autoritten met een leaseauto, met name vertrek- en eindtijdstip van de rit evenals de adressen waar de reservering van de leaseauto wordt geactiveerd respectievelijk beëindigd

 

Arval doet de nodige inspanningen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens correct en volledig zijn. U kunt ons hierbij helpen door contact met ons op te nemen als uw persoonsgegevens wijzigen of indien u er kennis van hebt gekregen dat de verwerkte persoonsgegevens foutief of onvolledig zouden zijn. Arval is niet aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen die zouden ontstaan door foutieve of onvolledige informatie.

 

Arval verzamelt in principe geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid). Mocht Arval dat wel willen doen, dan wordt vooraf uw goedkeuring gevraagd. Als u ons echter ongevraagd van bijzondere persoonsgegevens voorziet, verleent u automatisch toestemming tot het gebruik van deze gegevens.

 

Onder verwerken begrijpen wij alle handelingen die Arval kan uitvoeren met uw persoonsgegevens, zoals, maar niet beperkt tot, het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

 

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Arval verzamelt in principe persoonsgegevens die u of uw werkgever aan ons doorgeven naar aanleiding van onze samenwerking. Daarnaast worden gegevens verwerkt die door leveranciers van Arval en derden, bijvoorbeeld (semi)overheid, aan Arval worden verstrekt als gevolg van onze samenwerking. Indien u eveneens gebruik maakt van de diensten Arval Mobility Link,
Arval Car Sharing of Arval Active Link, worden eveneens gegevens verzameld via het telematicasysteem aanwezig in uw leaseauto en via de bijhorende mobiele applicatie of ontvangen wij gegevens van betrokken dataleveranciers (bijvoorbeeld voor trajecten afgelegd met het openbaar vervoer).

 

Ook kan Arval informatie verzamelen over uw computer, zoals het IP-adres, operating system of browser type. Deze gegevens worden verzameld voor het beheer van de websites, maar zijn louter statistische data over surfgedrag en –patronen, leiden niet tot de identificatie van een individu. Voor deze gegevensverzameling gebruikt Arval cookies of gelijkaardige technologieën. Wij verwijzen u daarvoor naar onze aparte uitgebreide cookiespolicy op het publieke gedeelte van de website arval.be.

 

Welk gebruik maken wij van uw persoonsgegevens?

Arval verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor één of meerdere van volgende doeleinden, die onder meer ook afhangen van de hoedanigheid waarin u de websites gebruikt, van de aard van de overeenkomst die met Arval is afgesloten en van de producten en diensten die Arval aan u levert:

 • het beoordelen en accepteren van (mogelijke) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer en debiteurenbeheer;
 • het identificeren van personen die (door onze klanten) gemachtigd zijn de websites te gebruiken;
 • de uitvoering van overeenkomsten met de betrokken klant – al naargelang het geval:
 • de verwerking van uw gegevens wordt gebruikt voor de goede uitvoering van de overeenkomst tussen u als privé-persoon en Arval, of
 • de verwerking van uw gegevens wordt gebruikt voor de goede uitvoering van de zakelijke overeenkomst tussen Arval en uw werkgever, met als doel: het rapporteren aan uw werkgever over (het gebruik) bij werkgever in gebruik zijnde (lease)auto’s en andere vervoersmiddelen, het verstrekken van informatie aan werkgever en werknemer in het kader van de overeenkomst en managementrapportage(s)
 • het opstellen van een sluitende rittenadministratie, die door uw werkgever voor fiscale doeleinden wordt gebruikt
 • voor schadebeheer, inclusief diefstal
 • voor het beheer van Arvals klantenbestand
 • voor intern en extern boekhoudkundig gebruik
 • voor Arvals administratief management en intra-groep rapporteringsdoeleinden
 • om u te informeren (bijvoorbeeld over een komende of aanstaande bandenwissel)
 • voor managementsdoeleinden in hoofde van uw werkgever (bijvoorbeeld het opstellen van productiviteitsindicatoren)
 • om uw werkgever toe te laten een integraal mobiliteitsbeleid te voeren met het oog op, onder andere, kostenbesparingen, verhogen van veiligheid, beïnvloeden van het rijgedrag van werknemers, het promoten van verantwoord rijgedrag, het monitoren van compliance met de voorwaarden waaronder uw werkgever de leaseauto heeft toegekend (bv. het beperken van privé-kilometers)
 • om producten beschikbaar te stellen en diensten te verlenen zoals deze contractueel zijn overeengekomen of door u werden gevraagd
 • om promotie te voeren voor de producten en diensten van Arval en voor marketingdoeleinden ten einde een klantenrelatie tot stand te brengen en / of te beheren;
 • om de websites te personaliseren en te beveiligen
 • om statistieken over het gebruik van de websites bij te houden
 • om analyses voor statistische en wetenschappelijke doeleinden uit te voeren en voor productontwikkeling
 • kwaliteitsmonitoring, training en coaching van medewerkers teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • in het algemeen, om uitvoering te geven aan met u of uw werkgever afgesloten overeenkomsten, voor elk gerechtvaardigd belang in hoofde van Arval en voor alle doeleinden toegestaan bij de toepasselijke wet- of regelgeving.

 

Wij gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te nemen:

 • wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld om u te informeren over mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van onze websites, een bandenwissel, bekeuringen, bestellingen nieuwe auto’s, oproepingen tot keuring, schadeafhandeling, afspraken voor onderhoud, etc.
 • om u diensten aan te bieden die u mogelijk nuttig vindt, zoals promoties, nieuwsbrieven, enquêtes, etc., tenzij u uitdrukkelijk heeft aangegeven dergelijke diensten niet te willen ontvangen. Als u zich wilt afmelden voor dergelijke informatie, dient u hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij Arval.

 

Wanneer geven wij persoonsgegevens door aan derden?

Arval zal uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of verhuren aan derden. Wij geven uw persoonsgegevens enkel door aan derden (i) in de gevallen vermeld in deze voorwaarden, (ii) in overeenstemming met de overeenkomst die wij hebben met u of uw werkgever en (iii) in de gevallen hierna bepaald:

 • aan derde partijen die uw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken (zoals hosting partners)
 • aan derde partijen die in onze opdracht producten of diensten aan u leveren in het kader van uw gebruik van uw leaseauto, zoals schadeherstellers, garages, bandencentrales, leveranciers brandstofkaarten, verzekeringsmaatschappijen, wegenwacht, leveranciers van vervangend vervoer, etc.
 • aan derde partijen die in onze opdracht kredietwaardigheidsonderzoeken uitvoeren of betalingsgedrag registreren
 • aan overheden, rechtbanken, politiediensten en gerechtelijke diensten die ons hierom verzoeken of wanneer de wet ons hiertoe verplicht
 • aan uw werkgever, als huurder van het voertuig dat u gebruikt, met het oog op het beheer van zijn autopark, van de met Arval gesloten huurovereenkomsten en met het oog op het voeren van een mobiliteitsbeleid. Voor reisgegevens die u binnen Arval Mobility Link of
  Arval Active Link (modules Active Journey en Active Routing) als privé aanmerkt worden uitsluitend totalen aan uw werkgever verstrekt. Ook gps-posities, vertrek- en aankomsturen en –adressen worden niet doorgegeven aan uw werkgever indien het een privétraject betreft.
 • aan enige entiteit die behoort tot de BNP Paribas groep, waartoe Arval behoort
 • aan elke derde partij aan wie wij onze rechten overdragen.

 

Indien Arval derden inschakelt voor de uitvoering van haar diensten en daarvoor aan hen persoonsgegevens moeten worden doorgegeven, komt Arval met deze derden schriftelijk overeen dat zij uw persoonsgegevens adequaat zullen beveiligen en alleen zullen verwerken ten behoeve van uw werkgever en / of Arval en ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinden.

 

FMS (Fines Management Services)

 

Arval zal uw voornaam, familienaam, geboortedatum en adres– gekoppeld aan de nummerplaat van de ter beschikking gestelde leaseauto – doorgeven aan de FOD Mobiliteit voor gebruik in de Kruispuntbank van de Voertuigen. Via de Kruispuntbank van de Voertuigen van de FOD Mobiliteit zullen deze gegevens enkel gebruikt worden door de hiertoe gerechtigde ontvangers voor de doeleinden zoals omschreven in artikel 4, 7° van het Koninklijk besluit van 8 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen, met name:

 • het mogelijk maken van de opsporing, de strafrechtelijke vervolging en de strafuitvoering van de misdrijven;
 • de uitvoering van de opdrachten van de politie over het wegverkeer en de verkeersveiligheid, met inbegrip van de veiligheid van de motorvoertuigen en aanhangwagens te vergemakkelijken;
 • het vergemakkelijken van de uitvoering door de politiediensten van hun opdracht van administratieve politie;
 • het vergemakkelijken van de inning van belastingen, retributies, of vergoedingen voor het parkeren van voertuigen.

 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens en waar bewaren we ze?

Middels passende organisatorische en technische maatregelen beveiligt Arval uw persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerking en / of verlies. Werknemers van Arval, die namens Arval toegang hebben tot de persoonsgegevens van de betrokkene, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. Ondanks de door Arval genomen veiligheidsmaatregelen kan het gebeuren dat derden er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en / of de persoonsgegevens van de betrokkene voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Arval kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.

 

Arval is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze gegevens op grond van deze privacyverklaring of met toestemming van de betrokkene zijn verstrekt. Voor zover als mogelijk onder de toepasselijke wetgeving, is Arval tevens niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en / of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n).

 

In uitzonderlijke gevallen zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt (met inbegrip van de opslag en bewaring ervan) in een land buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) dat niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt als in België. Door uw persoonsgegevens aan ons te overhandigen, stemt u in met deze verwerking. Wij zullen alle maatregelen nemen die redelijkerwijze vereist zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens behoorlijk worden verwerkt in overeenstemming met toepasselijke regelgeving, met de EU –modelovereenkomst inzake verwerking van persoonsgegevens en met deze privacyverklaring.

 

Uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verwerken

U kunt Arval te allen tijde verzoeken om u te informeren over welke gegevens Arval van u verwerkt of om de door u aan Arval verstrekte gegevens te wijzigen of te laten verwijderen uit onze database. U kunt hiervoor contact opnemen met Arval via de contactgegevens zoals vermeld bovenaan deze webpagina of via uw accountmanager. Ook voor vragen over deze privacyverklaring of indien u meer informatie wenst over de wijze waarop Arval uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Arval.

 

Indien sprake is van een zakelijke overeenkomst en u Arval verzoekt uw persoonsgegevens te verwijderen, verzoeken wij u eerst hierover te overleggen met uw werkgever, onder wiens verantwoordelijkheid wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

Arval zal persoonsgegevens verwijderen met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

 

Hoe lang zullen wij uw persoonsgegevens bewaren?

Arval zal uw persoonsgegevens enkel bewaren zolang als nodig is om het doel waarvoor de gegevens verzameld werden te vervullen en om te voldoen aan wettelijke, reglementaire of interne vereisten. Uiteraard staat het u vrij ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze databanken. Wij zullen tot deze verwijdering overgaan in de mate waarin de verwijdering in overeenstemming is met toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Aangifte Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Arval heeft de verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (de “privacycommissie”). Deze aangifte is opgenomen in het openbaar register dat kan worden geraadpleegd op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze privacyverklaring is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen betreffende interpretatie of de toepassing van deze privacyverklaring zullen bij uitsluiting worden beoordeeld door de bevoegde rechtbanken te Brussel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus facilisis cursus ante eget interdum.