WLTP_NEDC 2020

DE NIEUWE WLTP OF DE OUDE NEDC ALS ANTI-VERVUILINGSNORM VOOR ONZE AUTO'S IN 2021?

DE NIEUWE WLTP OF DE OUDE NEDC ALS ANTI-VERVUILINGSNORM VOOR ONZE AUTO'S IN 2021?

In overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving moeten alle nieuwe auto’s vanaf 01.09.2018 een strengere emissie-, verbruiks- en CO2-test ondergaan voordat ze worden ingeschreven. De nieuwe, dynamischere WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) vervangt de vroegere NEDC-test (New European Driving Cycle).

Tot en met 31.12.2020 moeten autoconstructeurs voor WLTP-wagens wel nog een theoretische NEDC-waarde berekenen op basis van hun WLTP-waarde. Die theoretische waarde wordt ook wel de 'NEDC 2.0'-waarde genoemd. Vanaf 01.01.2021 is dat niet langer verplicht.

Concreet betekent dit dat er vanaf 01.01.2021 voertuigen in omloop zullen zijn die:

 • nog gehomologeerd zijn volgens de oude NEDC-test en waarvoor de autoconstructeur dus enkel
  een NEDC-waarde ('NEDC 1.0') vermeldt op het COC;
 • gehomologeerd zijn volgens de nieuwe WLTP-test en waarvoor de autoconstructeur zowel
  een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde vermeldt op het COC;
 • gehomologeerd zijn volgens de nieuwe WLTP-test en waarvoor de autoconstructeur enkel
  een WLTP-waarde vermeldt op het COC.

 

Welke CO2 voor fiscale berekeningen?

Volgens de huidige wetgeving moet bij de vaststelling van het belastbaar voordeel van alle aard rekening worden gehouden met de CO2-uitstoot van het voertuig zoals dat beschikbaar is bij de DIV. De wettekst verduidelijkt evenwel niet of het daarbij moet gaan om de NEDC-waarde dan wel om de WLTP-waarde. Daarom moeten we
bij de vaststelling van het belastbaar voordeel van alle aard rekening houden met:

 • de CO2-waarde volgens NEDC 1.0 wanneer het voertuig enkel een NEDC-waarde heeft
 • de CO2-waarde volgens WLTP wanneer het voertuig enkel een WLTP-waarde heeft
 • de CO2-waarde volgens NEDC 2.0 of de CO2-waarde volgens WLTP wanneer het voertuig zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde heeft (vrij te kiezen)

Dit standpunt is van toepassing totdat eventuele nieuwe wetsbepalingen hieromtrent in werking treden.

 

En de aanpassing van de formule voor fiscaliteit …

In België heeft de CO2-waarde invloed op de volgende belastingen:

 • In Vlaanderen: de BIV-aankoopbelasting en de jaarlijkse verkeersbelasting;
 • In Wallonië: de Ecomalus (vanaf 146 g/km CO2);
 • Op federaal niveau:
  • het voordeel alle aard op bedrijfswagens met privégebruik van werknemers en zelfstandigen;
  • de fiscale aftrekbaarheid van autokosten voor zelfstandigen en bedrijven;
  • de solidariteitsbijdrage in de sociale zekerheid voor werkgevers.

Er liggen verschillende mogelijkheden op tafel:

 • directe toepassing van 100% van de WLTP-waarde
 • aanpassing van de berekeningsformule om het effect (deels) te compenseren
  • invoering van een transitiefase (2021: 80% van WLTP-waarde, 2022: 90% van de WLTP-waarde, 2023: 100%)
  • bijkomende parameters voor berekening belastingen (bvb VAA op basis van kilometers woon-werkverkeer)

 

Wat met nephybriden?

Voor nieuwe personenauto’s waarvan de gemeten NEDC CO2-waarde minder dan 50 gram CO2 per kilometer bedraagt, moeten autoconstructeurs nog tot en met 31.12.2022 een NEDC 2.0-waarde vermelden op het Europees gelijkvormigheidsattest (Certificate of Conformity of COC).

Lees meer Toon minder